Elevii au dreptul sa se transfere de la o școală la alta, fie ea din învățământul de stat sau din învățământul particular, iar procedura de transfer este reglementata prin Regulamentul-cadru de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicita transferul si cu un aviz consultativ al unității de învățământ de la care se face transferul.

Transferurile in care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau specializarea se efectuează, de regula, in perioada vacantelor școlare. Prin excepție, transferurile de la nivelurile antepreșcolar si preșcolar se pot face oricând in timpul anului școlar, ținând cont de interesul superior al copilului.

Procedura ​transfer elevi

Transferul elevilor in timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:

a)  la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv intr-un alt sector al municipiului Bucuresti;
b)  in cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;
c)  de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
d)  la/de la învățământul de arta, sportiv si militar;
e)  de la clasele cu program de predare intensiva a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
f)  in alte situații excepționale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.