Dintre acestea, 121 de cereri, în valoare de 2.772.438.281,12 lei, sunt pentru clădiri multietajate cu destinaţie principală de locuinţă, iar 66 de cereri, în valoare de 888.245.453,45 lei, sunt pentru clădiri de interes şi utilitate publică, aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale.

Ministrul Cseke Attila a amintit că, începând din acest an, Ministerul Dezvoltării derulează Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care, pentru anul 2023, are un buget alocat de 200 de milioane de lei din credite bugetare şi 500 milioane de lei credite de angajament, iar finanţarea este de 100%. Ministerul nu cere cofinanţare nici de la locatari, nici de la autorităţile locale sau centrale, a precizat ministrul.

Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare este 20 februarie 2023, ora 23:59, urmând ca, în 30 de zile de la expirarea acestui termen, MDLPA să verifice administrativ şi să centralizeze solicitările transmise, în ordinea cronologică de înregistrare. Pentru cererile de finanţare neconforme, se vor solicita clarificări, iar solicitările revizuite vor primi un nou număr de înregistrare.

În limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinaţie, MDLPA întocmeşte listele-sinteză cu obiective propuse spre finanţare pe fiecare subprogram, liste care se vor aproba prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.

În vederea încheierii contractelor de finanţare, beneficiarii programului trebuie să încarce, în platforma digitală, hotărârea asociaţiei de proprietari (în cazul clădirilor rezidenţiale), hotărâre de aprobare a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, devizul general, actul administrativ de aprobare a cheltuielilor finanţate de la bugetul local, certificatul de urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta, autorizaţia de construire, precum şi documentele care să prezinte stadiul fizic realizat (dacă este cazul).

Ministrul a subliniat: programul este unul multianual, de interes şi utilitate publică, derulat în conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2022, şi, în cadrul programului, sunt incluse atât clădirile de locuinţe multietajate, cât şi clădirile publice, încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII. Cererile de finanţare pot fi depuse de autorităţile publice locale şi centrale.

Obiectivul Programului îl constituie finanţarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de consolidare la clădirile încadrate de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, realizată în conformitate cu normativul Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3, în vigoare la data solicitării includerii în program, în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice, precum şi asigurării funcţionalităţii acestora conform tuturor cerinţelor fundamentale şi a creşterii eficienţei energetice.