Titularizarea este un examen organizat la nivel național pentru posturile neocupate din sistemul de învățământ public românesc.

Pentru titularizare profesorii trebuie să obțină minim nota 7 la examenul scris și inspecția la clasă. Un post de profesor suplinitor de altfel, necesită nota 5 minimă în cadrul inspecției și examenului scris.

Calendarul Titularizării

Ultima zi în care profesorii sau viitoarele cadre didactice se pot înscrie la concursul național de Titularizare 2024, este vineri 17 mai.

Dosarele candidaților sunt verificate de către comisia județeană a municipiului București în perioada 9-21 mai. Până pe 22 mai candidații sau împuterniciții acestora pot valida înscrierile, prin semnătură.

Listele candidaților înscriși și informații privind susținerea examenului și inspecției vor fi afișate pe 24 mai.

Examenul scris, inspecțiile la clasă, dar și soluționarea contestațiilor la acestea, se vor desfășura în perioada: 29 mai-28 iunie

Termenul final pentru afișarea rezultatelor de la examenul scris și inspecția la clasă este 5 iulie.

Absolvenții promoției 2024 își vor putea valida dosarele în perioada 8-11 iulie.

18 documente pentru dosarul de înscriere

 1. Fișa de înscriere;
 2. copie a cărții de identitate;
 3. copie a certificatului de naștere și căsătorie sau un alt act doveditor privind schimbarea numelui, dacă este cazul;
 4. copie a actelor de studii, foi matricole, certificate de calificare și dacă este cazul, adeverință de absolvire a modulului pedagogic;
 5. copie a certificatului de obținere a gradelor didactice;
 6. copie a actului de titularizare, dacă este cazul;
 7. copie a acordului ME, a deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității, dacă este cazul;
 8. adeverință care să prezinte vechimea la catedră, inclusiv perioada rezervării, dacă este cazul;
 9. copie de pe fila corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților sau copie de pe carnetul de muncă, dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2011;
 10. copie a atestatelor și avizelor necesare ocupării postului didactic, inclusiv avizul unității de învățământ particular;
 11. adeverință medicală emisă de un medic sau cabinet de medicina muncii, care să ateste că sunteți apt(ă) pentru a preda în învățământ;
 12. declarație pe proprie răspundere că nu desfășurați activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, că nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau sănătății, contra libertății persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărțuire, trafic de minori, proxenetism, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, luare și dare de mită, trafic de influență, fals și uz de fals, furt calificat;
 13. adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care sunteți angajat(ă) privind sancțiunile disciplinare din ultimii 2 ani școlari încheiați și de pe parcursul anului școlar în curs;
 14. cazier judiciar, din care reiese faptul că nu aveți antecedente penale pentru infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau sănătății, contra libertății persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărțuire, trafic de minori, proxenetism, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, luare și dare de mită, trafic de influență, fals și uz de fals, furt calificat;
 15. certificatul/adeverința de integritate comportamentală, în original;
 16. numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului/încadrați în creșe adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte situația postului (structura pe ore și discipline a catedrei, viabilitatea postului/ catedrei, nivelul de învățământ și regimul de mediu) și copii ale deciziilor de detașare din perioada 01.09.2014 – 31.08.2024, dacă este cazul;
 17. declarație privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilității personalului didactic, dacă este cazul;
 18. absolvenții promoției 2024 vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/ postliceal/ mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență/ absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultății/ școlii postliceale/ liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul psihopedagogic;

Sursa: edupedu.ro

 

 

Articolul Calendarul Titularizării 2024 și de ce documente ai nevoie pentru înscriere apare prima dată în Pedagoteca.