REGULAMENT CONCURS “Iubeste Constanta”

REGULAMENT CONCURS “Iubeste Constanta”
08 Februarie 2016

Art.1 Organizatorul si regulamentul

(1) Concursul este organizat si desfasurat de Organizatorul concursului “Iubeste Constanta” (numit in cele ce urmeaza “Concursul”) S.C. Digitix Media S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str.Vitioara nr. 38A-40, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5346/2014, avand Cod Unic de Inregistrare RO33128252, numita in continuare “Organizator”. Prelucrarea de date pentru acest Concurs este inregistrata la ANSPDCP in registrul prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul 0026404.
(2) Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament al Concursului (denumit în continuare „Regulamentul”).
(3) Regulamentul se pune la dispozitia, oricărei persoane interesate in mod gratuit, pe baza unei solicitari directe adresate Organizatorului pe pagina de Facebook a “Asociatiei Civice pentru Constanta” sau in scris la adresa Bucuresti, Str. Vitioara nr. 38A-40, sector 3 în permanenţă pe durata Concursului.
(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiţia anunţării prealabile, cu minimum o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor, pe pagina de Facebook a “Asociatiei Civice pentru Constanta”.

Art.2 Teritoriul şi durata de desfăşurare a Concursului
(1) Concursul este organizat pe teritoriul României şi se desfăşoară pe pagina de Facebook a “Asociatiei Civice pentru Constanta”.
(2) Concursul începe la ora 18:00, pe data de 08 Februarie 2016 şi se încheie la ora 14.00 pe data de 12 Februarie 2016.
(3) După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Concursului.
(4) Premiile care nu vor putea fi livrate câştigătorilor din motive independente de Organizator nu vor mai fi datorate de Organizator, iar câştigătorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de câştigător. In cazul in care unii dintre castigatorii care au acumulat cel mai mare numar de like-uri la poza postata in cadrul concursului de pe pagina de facebook a Asociatiei Civice pentru Constanta https://www.facebook.com/pages/Constan%C5%A3a-Altfel-Asocia%C5%A3ia-Civic%C4%83-Pentru-Constan%C5%A3a/789145404449958, nu detin cartea de identitate, acestia nu pot fi validati, organizatorul va contacta persoana urmatoare prezenta in concursul de pe pagina Asociatiei Civice Pentru Constanta cu urmatorul cel mai mare numar de like-uri. Procesul se va repeta pana ce toate premiile disponibile vor fi oferite.

Art. 3 Dreptul de participare
(1) La Concurs pot participa toate persoanele (denumite în continuare „Participanţi”) care au reşedinţa în România, cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii promotiei, care, pe durata de desfăşurare a Concursului, urmează procedura descrisă la art. 4, detin un pasaport sau CI valabil cel putin 6 luni dupa data extragerii la sorti si care, in urma participarii la concurs au publicat o poza pe pagina de Facebook a Asociatiei Civice “Pentru Constanta”.
(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promotionala angajatii Organizatorului, angajații agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Art. 4 Procedura Concursului
(1) Participantul trebuie să incarce pe pagina de facebook a Asociatiei Civice pentru Constanta (https://www.facebook.com/pages/Constan%C5%A3a-Altfel-Asocia%C5%A3ia-Civic%C4%83-Pentru-Constan%C5%A3a/789145404449958) in postarea destinata special pentru concurs cu numele “Iubeste Constanta” pozele efectuate cu telefonul sau cu aparatul foto, avand ca tematica “Fa-ti o poza cu cineva drag in locul vostru preferat din Constanta, iar noi te premiem cu unul din cele 10 aparate foto ” . Castigatorii sunt desemnanti in urma numarului maxim de like-uri pe care il primesc la poza de concurs din partea altor participanti sau prieteni de pe Facebook. Castiga pozele care la data de 12 Februarie 2016 ora 14.00 au cel mai mare numar de like-uri. Vor fi in total 10 castigatori care vor primi fiecate cate un aparat foto in valoare de 300 de lei. Premiile concursului “Iubeste Constanta” vor fi oferite de Asociatia Civica pentru Constanta.
(2) Participantul trebuie să comunice Organizatorului la momentul in care este declarat castigator numele si prenumele, seria si numarul CI, data si locul nasterii.
(3) Participantul trebuie sa prezinte CI in vederea validarii calitatii de castigator si acordarii premiului.
(4) Castigatorii vor fi aflati pe data de 12 Februarie 2016 pe pagina de facebook a Asociatiei Civice pentru Constanta (https://www.facebook.com/pages/Constan%C5%A3a-Altfel-Asocia%C5%A3ia-Civic%C4%83-Pentru-Constan%C5%A3a/789145404449958?fref=ts), in urma incheierii concursului dupa numarul maxim de like-uri primite la pozele urcate in concurs. Pentru ridicarea premiului, castigatorii se vor prezenta pe data de 12 februarie 2016, la ora 19.00 in cadrul Salii Sporturilor din Constanta.

Art.5 Premiile
(1)Premiile se acorda in data de 12 Februarie 2016 si constau in:

Un aparat foto digital in valoare de 300 de lei pentru fiecare din cei 10 castigatori. Valoarea totala a premiului este de 3000 de lei.
(2) Premiile vor fi revendicate exclusiv de catre castigatorii validati in urma numarului maxim de like-uri si conform prezentului Regulament, in data de 12 Februarie 2016. In cazul in care unul dintre cei 10 castigatorii extrasi nu este prezent in data de 12 Februarie 2016 pentru a fi validat acesta va contacta ulterior organizatorul pentru intrarea in posesie a premiului dupa validare.
(3) Câştigătorii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumându-şi nicio responsabilitate pentru informaţiile şi datele care nu corespund realităţii şi/sau pentru declaraţiile mincinoase şi nici pentru orice consecinţă care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaraţie. Câştigatorul care declară/transmite informaţii/date eronate/false, pierde zisa calitate de câştigător.
(4) De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice natură legate de vreun premiu. Caştigătorii îşi asumă întrega răspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu aceasta.

Art. 6 Contravaloarea în bani
În cadrul Concursului nu este posibilă înlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii.

Art. 7 Dreptul la imagine
Acordarea premiilor corespunzătoare Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participanţilor referitor la faptul că numele si premiile castigate de acestia pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanţilor către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecţie a acestora.

Art. 8 Protecţia datelor cu caracter personal
(1) Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participanţii la Campanie le furnizează despre ei înşişi. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină neînscrierea acestuia în Concurs.
(2) Participanţilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, printre care:
- dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
- dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
- dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizeaza să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
- Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.
Numele tuturor castigatorilor vor fi facute publice in cadrul evenimentului si ulterior pe pagina de socializare Facebook a “Asociatiei Civice pentru Constanta”
(3) Participantii pot alege sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta.
Art. 9 Incetarea înainte de termen a Concursului
(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Concursul.
(2) Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente.
(3) În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie către Participanţii la Concurs, după cum nu este ţinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.
Art. 10 Litigiile şi legea aplicabilă
(1) Eventualele reclamaţii ale participantilor la campania promotionala se vor adresa Organizatorului şi vor fi soluţionate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu dreptul comun.
(2) Legea aplicabilă este legea română.
SC Digitix Media SRL.
REPREZENTANT LEGAL